Avedøre Idrætsforening

Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Dans, Amerikansk Fodbold

 75 Jubilæum

 Historie

 - Starten

 - Udviklingen

 - Fodbold

 - Håndbold

 - Gymnastik

 - Dans

 - Am. Fodbold

 - Appendix

 Reception

 Aktivitetsdag

 Klubfest

 Jubi-Udvalg

 Forsiden

Historie, Starten (1932 - 1960)

1. Avedøre Idrætsforening 1932 – 72, fælles aktiviteter

1.1.               Hvordan startede det?

 

Det var få, men særdeles markante begivenheder og personligheder, der var baggrunden for stiftelsen af AVEDØRE IDRÆTSFORENING den 1. april 1932. 

I 1929 får Avedøre en ny kommuneskole (Byvej 56), da den eksisterende skole (Byvej 58) er blevet for lille.  Denne nye skole er i modsætning til den gamle forsynet med en gymnastiksal. 

Da Avedøre så i 1930 får en ung idrætsinteresseret andenlærer ved navn Henry Aabo, er fundamentet til en idrætsforening ved at blive dannet, idet Aabo allerede i vinteren 1930/31 har startet et karlehold i gymnastik i den nye skoles gymnastiksal.

Avedøre bestod i 1926 af 21 gårde, 27 huse og 1 kaserne.

I 1932 har der skønsmæssigt været samme antal gårde/gartnerier, lidt flere huse og mellem 500 og 700 indbyggere i Avedøre området.

 

På samme tidspunkt, nemlig i 1930 og 1931 løber en flok unge knægte og ”sparker bold” på en græsmark bag ”Damgård” der, hvor Byvej i dag er anlagt.  ”Bolden” er fremstillet af et stykke skind, udstoppet med hø! – vi er jo på landet.

 

Den fodboldinteresserede Jens Andresen, som støtter drengene i deres sportsaktivitet, ser her muligheden for at fastholde en sund fritidsinteresse hos disse unge mennesker ved hjælp af mere faste rammer - nemlig klubrammerne.

 

Bemærk venligst, at de i dette skrift fremhævede personer, er baseret på forfatternes viden om og vurdering af hvem, som har trukket de største læs i idrætsforeningen gennem tiderne – eller på anden måde har gjort sig bemærket.

Der henvises til bilagene, hvor nøglepersonerne i de skiftende bestyrelser er anført. Ud over de nævnte, er der rigtig mange mennesker som ”back stage” har ydet en uvurderlig indsats for Avedøre Idrætsforening i dens 75-årige eksistens, men det vil føre for vidt at identificere dem.

 

Den store dag oprinder så fredag den 1. april 1932, hvor AVEDØRE IDRÆTSFORENING afholder stiftende generalforsamling.

Som foreningens første formand vælges Jens Andresen og som kasserer, Henry Aabo. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer kendes ikke med sikkerhed, men de formodes at være Kaj Grosse, Børge Plougmann og Eigil Jensen.  Revisor bliver Andreas Petersen.

 

Det bør nævnes, at billedhuggeren Robert Jacobsen (”Le gros Robert”) var næstformand i 1934 og 35, hvor han spillede på andetholdet.

På det tidspunkt var Robert håndværkersvend. Det var først mange år senere, at han blev verdensberømt for sine svejsede skulpturer. Ældre medlemmer hævder, at Robert ikke var den store kunstner med bolden, men han kunne så noget andet.

1.2.               1930’erne

Den nyvalgte bestyrelse trækker omgående i arbejdstøjet og indrykker den 28. april 1932 en annonce i Glostrup Folkeblad med opfordring til alle sportsinteresserede unge mennesker til straks at melde sig ind i foreningen.

 

Annonce i Glostrup og Omegns Folkeblad, den 28. april 1932

 

I 1930’erne dyrkes fodbold, gymnastik og bordtennis, dvs. fodbold om sommeren og gymnastik/bordtennis om vinteren; gymnastikken under Henry Aabos kyndige ledelse.

 

I 1933 bliver der truffet aftale med ”Badeanstalten Sølyst” om adgang for 20 øre, samt adgang til at lære at svømme for 2,50 kr. pr. måned for foreningens medlemmer.

 

Ambitionerne i foreningen er endnu ikke så store, at man ønsker medlemskab af SBU (Sjællands Boldspil Union), i stedet spilles i private turneringer. Desuden deltager holdene i et større antal stævner.

 

Allerede i 1933 er gymnastiksalen på skolen for lille til de mange aktive gymnaster.

Der er initiativ i bestyrelsen: Formanden, Carl Bahnson og næstformanden, Yngve Nielsen tager op til statsminister Th. Stauning, hvor de i første omgang får afslag til benyttelse af kasernens gymnastiksal.

Stauning henviste dem i stedet til afdelingschef Bodenhoff i Krigsministeriet og at han personligt ville anbefale ansøgningen over for Direktøren.

Det medførte tilsyneladende et hurtigt svar, men ikke tilstrækkelig ”positivt”; kort tid efter, i december 1933 ansøger bestyrelsen Sognerådsformand V. Hansen, Glostrup om at låne Avedøre skoles gymnastiksal, da ”Salen i Avedørelejren var for kostbar”.

 

Mange mennesker går rundt og tror, at ”five-a-side” er en moderne opfindelse.  Det kan hermed afkræftes, idet Avedøre Idrætsforening den 5. november 1933 afholdt et five-a-side stævne.  Indskuddet var på 50 øre pr. senior og 25 øre pr. junior.

 

1.2.1.           Baner

Baneforholdene er ikke de bedst tænkelige, idet der i 1932 ikke findes fodboldbaner i Avedøre-området. 

Man må klare sig som man bedst kan.  Træningen finder i begyndelsen sted på militærets grund ved flyvehangaren (Gl. Køge Landevej). Se ovenstående annonce.

 

 

I august 1932 afholdes et pokalstævne på ”banen ved Kettevej” (Annonce i Glostrup og Omegns Folkeblad, den 18. august 1932). 

Der er formentlig tale om det areal, man lejer for enden af Kastanienborgvej – nærmere betegnet der, hvor Rosmosevej i dag ligger.

På generalforsamlingen i april 1933 opfordres medlemmerne til at møde op med redskaber til planering af banen (græsmarken).

 

Der var knaphed på penge, så alle måtte gøre en indsats.

Som et kuriosum kan nævnes, at brødrene Knud og Svend Eriksen får ét års kontingentfritagelse, da de i 1933 leverer målene til banen.

 

Banen ved Kettevej anvendes frem til 1936, hvor en anden bane i stedet lejes hos gårdejer Bloch ved Gl. Køge Landevej formedelst 85 kr. pr. år.

Denne bane er beliggende ved gården Nymark, hvor Parallelvej i dag munder ud i Byvej.

 

Fotoet viser førsteholdet fra ca. 1933.

De to ”civilister” er Carl Bahnson til venstre og Jens Andresen til højre.

Målmanden er Svend Eriksen, V.B. kom fra Vigerslev, H.B. hedder Ernst (karl på Frydenhøj),

V.H. er Børge Petersen, C.H. er Raymond Hansen, H.H. er Harry Bagge.

V.W. ?, V.I.W. hedder Hans, C.F. er Gotfred Bagge, H.I.W. er Kurt Rasmussen og H.W. er Villy Nielsen (”Linje 14”)

Nogle bærer sorte strømper, andre grå.

(Billedet er koloreret – men med en forkert farve på spilledragten).

 

Drengehold ca. 1933 fra banen ved Kastanienborgvej/Kettevej

Træneren er Carl Bahnson, målmanden Poul Eriksen.

Bemærk huset med tagpap tag. Det findes stadig på hjørnet af Avedøregårdsvej og Kastanienborgvej.

 

Omklædningen foregår temmelig enkelt – enten klæder man om bag en jordvold eller man møder omklædt hjemmefra.  Brusebad efter kampen kendes ikke.

1.2.2.           Spilledragten

I 1932 spilles i spillernes egne trøjer.  Se også Bilag 2.

I maj 1933 købes et komplet sæt trøjer, bukser samt emblemer – pris kr. 75,00 i alt (Det svarer til 2.444,75 i 2006 priser).  Dette tøj videresælges til spillerne med en beskeden avance.  Trøjen er lyseblå med hvid krave, bukserne er hvide med en blå kant for neden.  Som det ses på ovenstående billeder er bukserne dejligt rummelige. Det ses også, at de sorte strømper har en hvidstribet ribkant.

1.2.3.           Generalforsamling, mm.

Ifølge lovene skal generalforsamling afholdes to gange om året, i april vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og i oktober vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.  Disse regler gælder helt frem til 1968, hvor man vedtager kun at holde én generalforsamling årligt – nemlig i november måned.

 

Kontingent for aktive i 1932:

Seniorer                                            50 øre pr. måned, indskud 1 krone

Juniorer (14-18 år)                           50 øre pr. måned, indskud 50 øre

Juniorer under 14 år                         25 øre pr. måned, indskud 25 øre

Seniorkontingentet bliver hævet til 75 øre pr. måned på generalforsamlingen 11. april 1933.

 

Avedøre

Idrætsforenings

første love.

 

 

 

 

 

Bemærk!

Man skal være fyldt 10 år for at kunne blive medlem

(Se § 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.           Økonomi

Fra Glostrup Kommune modtages årligt et tilskud på kr. 150,00, svarende til ca. 6 % af omsætningen – et ganske pænt beløb, også betragtet med nutidens øjne.  Trods dette tilskud er det dog nødvendigt at supplere indtægten ved hjælp af særlige aktiviteter, såsom salg af ”banemærker”*, baller på Strandkroen, dilettantforestillinger, lotterier og lign.

*Salg af entrébilletter var ikke tilladt, ifølge kommunens regler – i stedet solgtes banemærker. Salget startede, når kampen var i fuld gang og tilskuerne på plads. Som regel var det et bestyrelsesmedlem/kassereren, som vandrede rundt om banen med sin cigarkasse og opfordrede tilskuerne til at støtte foreningen. Prisen for et banemærke var 15 øre i 1930’erne.

 

Et baltegn kostede 75 øre og det samme kostede en adgangsbillet til en dilettantforestilling. Det svarer til 24,45 kroner i 2006-priser – særdeles rimeligt.

 

Det står helt fast, at AvIF er stiftet i 1932.

Ikke desto mindre er denne annonce indrykket i Glostrup & Omegns Folkeblad, torsdag den 8. januar 1931!

Det må have været nogle danse- og festglade unge mennesker, som har taget forskud på navnets brug - også dengang havde ungdommen initiativ.

Den angivne passus ”for Foreningens Medlemmer” skal tages med et gran salt – med mindre landbetjenten/Sognefogden kom forbi.

Der blev nemlig solgt medlemskort ved indgangen, hvilket ikke var tilladt.

 

Økonomien i 30’erne var i det store og hele rimelig men stram; i 1933 ”ymtede Kassereren, at Bunden snart skulde skrabes i Foreningskassen”, men det var også lige efter, at et bal havde givet 47 kroner i underskud!

Sådan skal reaktionen være hos en god og påpasselig kasserer.

1.2.5.           Slutningen af 1930’erne

I 1935-37 mindskes gejsten gradvist i klubben, der opstår svind i såvel medlemsskare som i kassebeholdningen. 

I september 1937 afholder Avedøre IF et pokalstævne og vinder en andenpræmie.

Generalforsamlingen i november 1937 ”var den sørgeligste i A.I.F’s levetid og skal det tages som et varsko om Medlemmernes Interesse er det ikke Ulejligheden værd, at faa 3 voksne Mennesker til at spilde mange Timer uden at faa et Resultat ud af tingene”, skriver sekretæren, Raymond Hansen i protokollen.

I 1938 og 1939 er der ingen sportslig aktivitet, idet de resterende 5-6 medlemmer har meldt sig ind i Brøndbyøster Idrætsforening.

1.3.               1940’erne

1.3.1.           Holger Danskes ånd

Mens krigen raser i Europa og Danmark er besat, er der en flok gæve unge mennesker, som går i gang med at vække AVEDØRE IDRÆTSFORENING op af den dvale, som nu har varet i to og et halvt år.

 

Med Raymond Hansen som primus motor indkaldes til generalforsamling, lørdag den 15. juni 1940, hvor 19 personer møder op.  Som man kunne forvente vælges Raymond Hansen som formand.  Kasserer bliver Sigfred Koch, der i øvrigt har vogtet klubbens pengekasse siden 1936.

1.3.2.           Sportslige aktiviteter under og efter krigen (1940-45)

Den 1. september 1940 starter Avedøre IF i SBU’s regi.

Det bliver til 6 kampe, 4 points og en score på 11-19 i den første sæson. Desuden blev der spillet en del træningskampe.

I sommeren 1941 spilles en ”tyskerkamp” (besættelsestropperne). Tyskernes anmodning var blevet taget op på generalforsamlingen, som sagde god for kampen – og håbede, at den ville blive spillet ”på ærlig Sportsmands vis”.

(Var man mon i tvivl?)

 

I 1941 havde klubben 42 betalende medlemmer, nemlig 14 voksne (4 damer og 10 herrer), 11 ynglinge (6 piger og 5 drenge) samt 17 børn (2 piger og 15 drenge).

 

Krigen lægger generelt en dæmper på aktiviteterne.  Det bedst anvendelige transportmiddel til og fra kampene er tog og cykel – i bedste fald anvendes gasgeneratorbiler.

 

Blandt andet opstår i 1941 betalingsproblemer mellem foreningerne (brugerne) med mørklægning af skolens gymnastiksal. Det ender med, at Avedøre Idrætsforening betaler uden mere debat. (7 ruller mørklægningspapir koster 3,15 kroner).

I januar 1942 ønskes skolens sal lånt til instruktionsfilm for medlemmerne. Kravet er, at foreningen selv leverer brændsel til kakkelovnen.

 

I 1942 omtales en ombygning af fodboldbanens beskyttelsesrum. (Det svarer vel i dag til dommerens omklædningsrum).    ;-))

Spøg til side: Eftersom Avedøre kaserne blev brugt af tyskerne, udgjorde den et potentielt bombemål for de allierede styrker – så risikoen for bombeangreb i Avedøre området var reel nok.

NB! Beskyttelsesrummet blev faktisk brugt til omklædningsrum for spillerne. Billedet er fra 1944 og viser fra venstre Thorkild Sørensen, John Kjellerup og Oluf Jensen.

Forrest: Raymond Hansen og Helge Bagge. Bunkeren samt den gule bungalow i Storegade ses i baggrunden.

 

Der spilles en del bordtennis med turneringer og pokalpræmier. Hertil lånes DSU’s lokaler på Grænsevej.

 

I marts 1949 afholdes gymnastikopvisning med pige- og drengehold. Der falder rosende ord fra H. Aabo.

I oktober 1949 vedtages at udgive et klubblad fra næste år. (første nummer udkommer 1. okt. 1950).

1.3.3.           Klubhuset

Allerede i 1934, i klubbens andet leveår, fremlægger den daværende formand, Carl Bahnson udkast til et klubhus. 

Projektet stilles i bero på grund af økonomiske vanskeligheder.

 

I 1940 fås Glostrup Kommunes tilladelse til at benytte skolebanen.  Bestyrelsen ansøger også om tilladelse til at benytte skolens lokaler til omklædning i dårligt vejr samt plads for opbevaring af rekvisitter.  Begge anmodninger bliver afslået.

 

I stedet for at sætte sig hen i en krog og rase mod kommunen, nedsættes et klubhusudvalg (1942).  Udvalget får et areal ved Kommunehuset (i Storegade) stillet til rådighed. Kommunen nægter dog at yde tilskud til opførelse af klubhuset.

En klubfond etableres (april 1942), i dette indgår fortjenesten ved salg af ”banemærker”, lotterier, sodavand mm.

Efter en del trakasserier modtages byggetilladelsen endelig i april 1943 fra Byggekommissionen i Glostrup.

 

Prisen for klubhuset er 5.000 kr., hvoraf klubben i 1943 råder over 1.400 kr.

For at holde prisen nede graver og støber Avedøres friske ungdom selv fundamentet. 

På et tidspunkt opstår der problemer med at skaffe nødvendig kapital til betaling af klubhuset.  Til alt held for klubben træder en af klubbens velyndere, gartner Caspersen fra Rosmosegård, til og låner foreningen 2.000 kr. rentefrit i 5 år. Flot gestus.

 

Tømrer Eriksen, der står for byggeriet, er som følge af vareknaphed (pga. krigen) samt hensynet til sine faste kunder blevet lidt forsinket.

 

Den 11. juni 1944 oprinder så den store dag, hvor klubhuset kan indvies med stor festivitas.  Bl.a. spiller håndboldpigerne udklædt som hula-hula-piger mod et udvalgt hold, bestående af prominente borgere i Avedøre. 

    

Hula-hula-pigerne        Avedøreholdet            Henry Aabo

 

     

Klubhuset fra 1944

 

I forbindelse med indvielsen modtager klubben fra centralbestyrer Markhøj en flagstang til placering ved klubhuset.

På grund af materialeknaphed bliver der først lagt vand ind i klubhuset i 1946, to år efter indvielsen.

1.3.4.           Klublivet

I 40’erne – og 30’erne med for den sags skyld – oplever medlemmerne et langt mere åndrigt klubliv, end vi kender det i dag.

Der spilles dilettant på livet løs, man opfører bl.a. ”Genboerne”, et fest- og sangspil i tre akter. 

Der arrangeres medlemsaftener med musikalsk og kunstnerisk underholdning ved medlemmerne, film og lysbilleder forevises, klovnen Grock underholder mm.

 

I november 1941 vælges de to første kvindelige bestyrelsesmedlemmer, nemlig frk. A. Hansen (Alice) og frk. A. Rasmussen (håndbold/gymnastik).

Ved Avedøre Idrætsforenings 10-års stiftelsesfest den 5. april 1942 prises H. Aabo, J. Andresen og C. Bahnson dels for deres indsats ved stiftelsen af foreningen dels deres ”mægtige Arbejde igennem Aarene”.

 

Til befrielsen i maj 1945 indkøber klubben 600 Dannebrogsflag. Glæden skal ud for fuld udblæsning.

 

I forbindelse med 15-års jubilæet i 1947 på Risbjerggaard opføres en revy med bl.a. Agnes og William Dencker som skuespillere og med Raymond Hansen som både forfatter, skuespiller og musikalsk kunstner.

 

Prisen for entrebilletten var pisket helt op til 1 krone pr. deltager (17,61 kr. i 2006-priser) – men så fulgte der også et 5-mands orkester med.

 

Under jubilæumsfesten, den 30. marts 1947, overrækker gartner Caspersen en særdeles flot gavecheck på 1.000 kr. til kassereren.  Dette beløb er lig med restgælden til Caspersen og svarer til 17.610 kr. i 2006-priser.

 

Under jubilæumsfesten holdes faneindvielse, hvor ”Herr. Handelsgartner Caspersen talte for Kongen og slår første søm i fanen, hvorefter Forsamlingen raabte Hurra og sang ”Kong Kristian stod ved højen Mast”. Derefter talte Foreningens stifter Henry Aabo for Fædrelandet og slog det andet søm i, hvorefter Forsamlingen raabte Hurra og sang ”Der er et yndigt Land”. Til sidst sagde Børge Petersen et par Ord om Foreningen og slog det tredie søm i. Deltagerne raabte et leve for Foreningen og sang ”Flagsangen””.

Sådan skal det gøres!

Fanens pris var i øvrigt 310,50 kroner, indsamlet ved salg af ”fanemærker”.

 

Fanen eksisterer stadig og står i HUSET på første sal.

1.3.5.           Økonomi

Glostrup kommunes tilskud når bundniveau i krigsperioden med 50-100 kr. pr. år, samtidig med, at den henter noget hjem igen ved at kræve 10 kr. pr. år for klubhusgrunden i Storegade. 

Tilskud er nødvendige, selv om priserne i 1941/42 med dagens øjne kunne se rimelige ud:

-          en fodbold med snører koster 25,74 kroner (det svarer til 482 kr. i 2006-priser),

-          en håndbold koster 20,50 kroner og

-          10 fodboldtrøjer til juniorer koster 70,79 kroner (svarer til 1.325 kr. i 2006-priser).

Frem til byggeriet af klubhuset er kassebeholdningen glimrende – især takket være, at ballerne på Strandkroen går bedre end nogensinde og kassereren kan fryde sig gevaldigt.

 

Da idrætsforeningen selv skal afholde samtlige udgifter til anlæg og drift af klubhuset, skal der spares på alle udgifter.

Alligevel er kassen jævnt hen tom.

Heldigvis træder private personer til med långivning, gartner Caspersen i 1944, gartner Holmenlund i 1945, Helge Bagge i 1947 og 1948 samt Kurt Nielsen i 1948.

Tilbagebetalingen strakte sig over nogle år.

1.4.               1950’erne

Det dokumentariske grundmateriale i form af bestyrelsesprotokoller og generalforsamlingsreferater fra 1954 til 1966 er forsvundet, hvorved kilderne begrænser sig til årsregnskaber, enkelte kassebøger, fundne medlemsblade og de daværende medlemmers hukommelse.

I jubilæumsåret 1952 Har Avedøre IF tilmeldt følgende hold:

Fodbold: Senior 1 og 2 i B-rækken; Junior I, II og V.

Håndbold: Damehold; Pige 1 og 2; Herrehold; Drengehold.

 

Den 2. december 1951 afholdes cupturnering i bordtennis, hvor Bent Dencker Nielsen bliver nr. 1 og Jørgen Klarskov nr. 2 i drengerækken. Hos de voksne bliver Vagn Aabo nr. 1 og Freddy Aabo nr. 2.

 

Som følge af den kritiske situation med økonomien, hvor bl.a. en kontingentforhøjelse til 4 kroner pr. senior stemmes ned, tilbyder håndboldherrerne at håndboldafdelingen udskilles og klarer sig selv økonomisk.

Også dette forslag nedstemmes. I stedet for skal der strammes op på udgifterne.

 

I 1950 og 51 var såvel fodbold- som håndboldhold på besøg hos Bækkelagets BK med genvisitter – også fra Bygdø.

 

Generalforsamlingen 8. oktober 1958 afholdes på Avedøre ny skole på Østre Strandvej (Nu: Frydenhøjstien), hvor Jørgen Ziegler genvælges som formand, Niels Ingemann Hansen som kasserer og William Dencker som næstformand og Flemming Aabo som sekretær.

Efter generalforsamlingen 10. marts 1959 trækker formanden, Jørgen Ziegler sig efter det første bestyrelsesmøde og W. Dencker fungerer som formand i resten af valgperioden.

1.4.1.           Medlemsblad for Avedøre Idrætsforening

Udkommer første gang den 1. oktober 1950. Der produceres ca. 5 blade frem til maj 1952, hvorefter bladet ophører.

 

 

 

 

 

 

Billede af medlemsbladet fra 1950 og evt. 1958

 

I 1958 og 1959 genopstår medlemsbladet som ”AIF-bladet”. Også i denne runde udkommer 5 numre før bladet igen går ind.

Der var også dengang problemer med at udgive et medlemsblad.

Økonomien kunne hænge sammen takket være lokale annoncører; men stofindleveringen skulle styres stramt og distributionen gav ligeledes udfordringer.

1.4.2.           Gymnastik

Mens gymnastik i 1930’erne og 1940’erne blev brugt af håndbold- og fodboldspillere for at holde træningen ved lige, betragter man nu gymnastikken som en selvstændig disciplin. Man afholder i disse år opvisninger som afslutning på sæsonens træningsindsats for såvel pige- som drenge- og frueholdene.

I klubben hersker der enighed om, at man ikke ønsker at dyrke konkurrencegymnastik.

På et tidspunkt havde der været ”drengeballade” på gymnastikholdet, hvor man blandt andet havde banket på lærer Aggernæs’ vinduer. ”Helge Bagge forsøgte at tilrettevise dem, men de kunne ikke skamme sig den aften”.

 

Hen mod slutningen af 50’erne kniber det lidt med tilslutningen fra drengenes side, mens der stadig er stor tilslutning hos såvel damerne som hos pigerne.

1.4.3.            Klubhuset

Avedøre Idrætsforening indsender i 1951 en ansøgning om at få opført toiletter ved klubhuset i Storegade.

Sportsrådet i Glostrup kommune afslår anmodningen, men bevilger opsætning af 50 cykelstativer.

Klubhuset trænger til maling (1953). Da der ikke kan fås tilskud, tager medlemmerne fat på opgaven. Raymond Hansen var ikke imponeret, idet der var kommet lige så meget maling på ruderne som på huset.

 

I slutningen af 50’erne sælger Glostrup kommune skolebygningen Byvej 56 og idrætsforeningen står med et problem, idet såvel medlemmer som tilskuere hidtil havde kunnet benytte toiletterne på skolen.

Der sendes derfor en søgning til kommunen om at få udvidet klubhuset fra 1944 – ikke alene med toiletter, men også med en mindre udvidelse af omklædningsrummene samt installering af et varmtvandsanlæg i lighed med det, der allerede findes på Stadion i Glostrup.

Udvidelsen bliver bevilget, dog uden udvidelsen med omklædningsrum og det skrabede projekt bliver afsluttet i 1960.

skrabede projekt bliver afsluttet i 1960.

1.4.4.            Økonomien

I slutningen af 50’erne bedres økonomien, hvilket bl.a. skyldes afvikling af succesrige revyer og andespil (bankospil).