Avedøre Idrætsforening

Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Dans, Amerikansk Fodbold

75 Jubilæum

 Historie

 - Starten

 - Udviklingen

 - Fodbold

 - Håndbold

 - Gymnastik

 - Dans

 - Am. Fodbold

 - Appendix

 Reception

 Aktivitetsdag

 Klubfest

 Jubi-Udvalg

 Forsiden

 

Historie, Udvikling (1960 - idag)

Avedøre IF's historie fortsat fra ...Starten 

 

1.5.               1960’erne

Der dyrkes gymnastik for kvinder og mænd om torsdagen på Avedøre skole.

 

Efter en stilstandsperiode kommer der nye kræfter til håndboldafdelingen, som genoptager aktiviteterne i 1965.

 

Avedøre IF får tilbud om optagelse i Glostrup Sportsunion, men klubben vil ikke betale bidrag til Glostrup nye sportshal, hvilket accepteres af Sportsunionen i 1967.

For foreningens bestyrelse sker der det positive, at en vis Erik Jørgensen viser interesse for klubarbejdet i Avedøre og indvælges i 1965 som bestyrelsesmedlem for at avancere til formand allerede i efteråret 1966.

Endvidere antyder en anden forælder, Jens K. Højlund på forespørgsel, at han godt vil stille op til valg som kasserer. Han bliver taget på ordet og vælges i 1968.

Hermed fortsætter den nye epoke i Avedøre IF’s historie med en meget stor stabilitet hos ledelsens nøglepersoner og som en følge heraf, en stor fremgang på det sportslige område.

Det var en epoke, som startede med Niels Ingemann Hansen på formandsposten i ca. 6 år (1961? til 1966).

1.5.1.           Klubhuset

Bestyrelsen udarbejder i 1967 tegninger på en tilbygning på 70 m2 til klubhuset fra 1944, der er blevet for lille til det udvidede aktivitetsniveau i foreningen.

Efter godkendelse i Boligministeriet samt Ejendomsudvalget og Magistraten i Glostrup kommune i jan. 1968, får Avedøre IF bevilget:

-          Ny pavillon på 80 m2

-          Reparation af gammel pavillon

-          Etablering af støvle- og håndvaske

-          Etablering af parkeringsanlæg til 25 biler

Arbejdet blev færdigt (allerede) den 20. april 1968.

Ud over det ovennævnte blev der også bevilget etablering af fodboldbane nr. 2, to håndboldbaner og en specialtræningsbane (sandbane med et ”sandmål”, hvor bunkeren havde ligget).

Da klubhuset var færdigt, blev foreningens ca. 140 pokaler overført til klubhuset. (Pokalerne havde hidtil været opbevaret hos foreningens mangeårige formand, Niels Ingemann Hansen).

 

 

De to klubhuse, 1944,bagest og 1968, forrest                                     Pokalskabet, 1982

1.5.2.           Medlemsblad

Der har ikke været udgivet klubblad siden 1959.

På et bestyrelsesmøde i 1967 besluttes, at genindføre et klubblad med 6 årlige udsendelser til 2200 husstande i Avedøre (Budget: ca. 9.600 kr. pr år).

Der skulle dog gå 3 år med intense drøftelser og forberedelser før bladet ser dagens lys (1970).

1.5.3.           Avedøre Idrætsforenings Venner

November 1968 vedtager bestyrelsen at oprette en støtteforening. Denne holder stiftende generalforsamling den 10. september 1969 under navnet ”Avedøre Idrætsforenings Venner” og med Kaj Lykke Jensen som den første formand.

Formålsparagraffen er:

At støtte ungdomsarbejdet og holde nogle morsomme fester for medlemmerne.

1.5.4.           Økonomi

Idrætsforeningen har i begyndelsen af perioden en gunstig økonomisk udvikling, idet Borgerforeningen overdrager en bankbog på 535,25 kroner i 1962 og kassebeholdningen fra Badmintonafdelingen overføres i 1963.

 

Den nye kasserer Jens Højlund modtager bestyrelsens ros for en kassebeholdning på 6.772,73 i 1968.

1.6.               1970’erne

Avedøre området er i 1970’erne inde i en meget stærk vækst dels med byggeriet af Egevoldens boligkomplekser og dels med opførelsen af Stationsbyens sydafsnit i begyndelsen af årtiet og det nordlige afsnit i slutningen af årtiet.

I 1972 er indbyggertallet ca. 6.500 personer og i 1979 ca. 14.000 personer.

 

Selv om der dannes nye idrætsforeninger i Egevolden (EIC) og i Stationsbyen (SB 75), vokser også Avedøre Idrætsforenings medlemsskare støt.

I 1970 var der 110 seniormedlemmer og 264 ungdomsmedlemmer i foreningen.

I slutningen af 70’erne var antallet steget til ca. 350 seniormedlemmer og ca. 500 ungdomsmedlemmer (< 25 år).

 

Kommunalreformen er genstand for en voldsom debat i Avedøre i 1973 og 74, idet Avedøre ikke er ”landfast” med Glostrup.

Avedøre skal derfor overføres enten til Brøndby eller til Hvidovre kommune, men borgerne i Avedøre ønsker at forblive i Glostrup kommune og fortsætte det gode samarbejde.

Som bekendt vandt Hvidovre og Avedøre blev - med nogen skepsis - overført til Hvidovre kommune den 1. april 1974.

 

Den nye Fritidslov var ganske vist trådt i kraft 1. august 1969, men det varede nogen tid, før Fritidsforvaltningen og Kommunalbestyrelsen i Glostrup levede op til lovens intentioner, især det nye fænomen, ”Interessegrupper” skulle vurderes meget nøje.

Det lykkedes dog at opnå et godt samarbejde med Kommunen om Fritidslovens udmøntning og sikre idrætten i Avedøre rimelige forhold gennem fornuftige tilskud.

Blandt andet bevilgede Kommunen i 1970 etablering af en grusbane på Stevnsbogårds mark. Banen står klar allerede i 1971.

Den nye tilskudsordning træder i kraft pr. 1. okt. 1970 med 85,- kr pr. medlem < 18 år.

 

Det var derfor med nogen usikkerhed, Avedøre IF i 1974 indledte samarbejdet med Hvidovre kommune. Blandt andet var tilskudsordningerne ret forskellige i de to kommuner, hvorfor foreningens budgetter skulle vendes et par gange ekstra i overgangsperioden.

 

I 1971 bliver reklamer på kamptrøjerne tilladt. Næstformanden, Ole Jacobsen, som er direktør for A/S Ilford (Volvo) og netop har udvidet med en afdeling i Brøndby, viser interesse for sagen og tegner kontrakt med reklamen: ”Bilia Motor A/S” på senior- og ungdomsspillernes kamptrøjer. Det gav ca. 10.000 kr. for 1972.

 

Egevoldens Idræts Club, EIC er under stiftelse i efteråret 1971, selv om Avedøre IF gerne optager flere medlemmer. I starten var der lidt kølige relationer mellem klubberne, – nok forstærket af, at et helt ynglingehold ”udvandrede” til EIC.

Heldigvis blev situationen bedre og i 1973 meldes et ”godt samarbejde med EIC”

 

På det sportslige område knyttes der – ud over Bækkelaget og Staffanstorp - også kontakter med Grindsted Idrætsforening og Sportsverein FC45, Salzgitter i Braunsweig med gensidige visitter, venskabskampe og socialt samvær.

 

DBU havde i 1971 indført præmiechecks til spillerne, men det rakte ikke i længden. Således beslutter DBU med et markant flertal i 1977, at indføre professionel fodbold, hvilket Avedøre IF’s formand, Erik Jørgensen stærkt beklager, da han frygter, at dette vil gå ud over breddeidrætten.

1.6.1.           Klubfaciliteter

For yderligere at forbedre klubhuset i Storegade udarbejdes en tegning til en mellembygning mellem de to pavilloner. Denne meldes klar i marts 1973.

 

 

 

 

 

En måned senere den 6. april 1973 indvies Frydenhøjskolens idrætsbygning – til stor glæde for håndboldafdelingens medlemmer.

 

Folkebladet kan i november 1973 notere, at Glostrup Kommune erhverver 20.000 m2 af Stevnsbogård til omklædningsbygninger og parkeringsareal i enighed med Hvidovre Kommune.

På grund af regeringens byggestop udskydes anlægsarbejdet.

 

Foreningen kan dog med glæde bemærke i nov. 1977, at der nu er 4 græsbaner og 2 grusbaner i brug på Avedøre Stadion, mens 2 baner er tilsået. Disse tages i brug i 1979.

Nu er baneforholdene gode, men omklædningsforholdene er efterhånden blevet ret fortvivlende med de mange medlemmer og tilhørende aktiviteter, der løbende er kommet til.

Efter mange drøftelser gennem 5 samfulde år beslutter Hvidovre kommunalbestyrelse i juni 1978 at opføre en ny omklædningsbygning i 2-3 etaper på Byvej til en samlet pris af ca. 13 Mkr. Stor glæde og forventning anes i de lokale sportsklubber.

Hvor længe var Adam i Paradis?

Se næste nervepirrende kapitel under 1980’erne.

1.6.2.           Avedøre Idrætsblad

Efter grundige forberedelser udkommer Avedøre Idrætsblad endelig i februar 1970.

Bladet udkommer 6 gange om året og uddeles til samtlige husstande i Avedøre området, dvs. ca. 2.200 husstande i 1970. I slutningen af årtiet er oplaget steget til 5.000 eksemplarer til det tilsvarende antal husstande i området.

Bladet er særdeles velskrevet og flot redigeret af henholdsvis formanden, Erik Jørgensen og ansvarshavende redaktør Teddy Christensen.

 

Det rummer et væld af nyheder og nyttige oplysninger til alle sportsinteresserede i Avedøre.

Det første Idrætsblad i 1970

 

Specielt skal nævnes klummen, ”Formanden funderer”, hvori Erik Jørgensen mangen gang gav bolden op til interessante diskussioner om sportens aktuelle niveau og mulige fremtid.

Utrætteligt kæmpede han for fair play – ikke alene hos banens aktører, men også publikums mange nedladende tilråb til ”manden i sort” kunne afstedkomme stærke ønsker en mere positiv holdning.

 

 

1.6.3.           40-års jubilæet

Den 8. april 1972 afholdes foreningens 40-års jubilæum med reception i klubhuset i Storegade.

Til lejligheden blev der udgivet et festskrift, som blev økonomisk støttet af en anonym giver i Avedøre.

Festskriftet gav en kort beskrivelse af Avedøre Idrætsforenings historie, samt udpluk af de mange mennesker, der i de forløbne 40 år havde gjort et stort arbejde i foreningen.

 

Der afholdes Gallaaften den efterfølgende lørdag, 15. april.

Ved denne lejlighed udnævnes Jens Andresen som foreningens første æresmedlem.

1.6.4.           Hædersbevisninger

Avedøre IF’s bestyrelse foreslår, at der oprettes en årlig hædersbevisning til en spiller eller leder, der har gjort en særlig indsats for Avedøre IF. Forslaget godkendes på generalforsamlingen 16. nov. 1970.

Den første hædersbevisning tildeles i 1971 ”den gamle Redakteur”, Teddy Christensen for sit store arbejde med redigering og trykning af Idrætsbledet – ”et præsentabelt og godt blad”, som det anføres i indstillingen.

Af andre hædersbevisninger – ud over æresmedlemmet, Jens Andresen – kan nævnes, at formanden, Erik Jørgensen i 1971 udpeges af SBU som én af SBU’s repræsentanter i DBU’s repræsentantskab.

En stor ære for en mindre klub.

Frem til 1974 var Erik Jørgensen endvidere næstformand i Glostrup Idræts Union.

I foråret 1976 vælges Erik Jørgensen til formand for FIH. Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Hvidovre og modtager næsten samtidig Kommunens lederpris for ungdomsledere for året 1975.

1.6.5.           Organisationstilpasning

Idrætsforeningen har, som omtalt, vokseværk i 1970’erne; derfor beslutter bestyrelsen og senere Generalforsamlingen, at foreningen skal opdeles i en:

-          Hovedafdeling

-          Fodboldafdeling

-          Håndboldafdeling,

samt mulighed for at oprette nye afdelinger.

Ved samme lejlighed omdøbes ”AIF” til ”Avedøre IF”, da flere klubber anvender AIF, bl.a. Albertslund Idrætsforening.

Fodboldafdelingen afholder stiftende generalforsamling den 25. oktober 1973, hvor Jan Gärtner vælges som formand.

Håndboldafdelingen afholder stiftende generalforsamling den 31. oktober 1973, hvor Leif Nielsen vælges som formand.

Hovedafdelingen skal varetage alle overordnede samarbejdsrelationer til kommunen og andre fælles berøringspunkter samt styre driften af HUSET og klubbladet.

I 1977 drøftes en større selvstændighed til afdelingerne. ”Mere vil have mere”.

Frank Lund, hovedafdelingen, Karl Erik Eilsø, fodbold og Leif Nielsen, håndbold skal lave et revideret forslag til lovændringer for at gennemføre den ønskede større selvstændighed for afdelingerne.

Det udarbejdede forslag, som bl.a. omfatter en mere direkte kontakt mellem den enkelte afdeling og kommunen, godkendes på en ekstraordinær generalforsamling 19. april 1978.

1.6.6.           HUSET

Selv om de kombinerede klubhus- og omklædningsbygninger i Storegade løbende er blevet udvidet og forbedret, slår det ikke til, da Avedøre IF’s ekspansion er betydelig.

Derfor indleder bestyrelsen i 1973 et tæt samarbejde med Glostrup kommune, som resulterer i, at Præsteboligen, Byvej 58 bliver vurderet nærmere som klubhus. (Byvej 58 blev fra 1887 til 1929 anvendt som kombineret skole og lærerbolig. Herefter som lærerbolig og senest som præstebolig).

Sagsbehandlingen forsinkes af arbejdet med overførsel af Avedøre til Hvidovre kommune.

Ved fælles kraftanstrengelser gennemføres, at Præsteboligen fra 1. januar 1974 må benyttes af (alle) foreninger i Avedøre og med Avedøre IF som hovedbruger.

Indvielsen finder sted den 7. maj 1974, af viceborgmester Sven Christensen, Hvidovre og med repræsentation fra begge kommuner (to af repræsentanterne havde dog to ”kasketter” på, nemlig KB-medlem Erik Holm og KB-medlem Gunnar Gärtner)

Bygningen navngives ”HUSET” ved denne lejlighed.

Fra foråret 1976 kan Avedøre IF disponere over Søndagsskolens rum i HUSET.

Senere på året, okt. 76 kommer den glædelige nyhed, at Avedøre IF nu kan disponere over alle rum i HUSET.

En enig hovedbestyrelse beslutter, at HUSET drives af Fodboldafdelingen under særligt aftalte vilkår medio 1978.

Desværre indtræffer flere indbrud i HUSET i løbet af 1978 (og efterfølgende år), hvilket bliver for meget for et par af medlemmerne, der ”indlogerer” sig i HUSET i et par weekender og fanger den formastelige tyveknægt, der (naturligvis) viser sig at være en gammel kending hos Politiet. Hændelsen skete til alt held før tyve blev knivbevæbnede.

En tyverialarm står nu højt på ønskeseddelen.

1.6.7.           Gymnastik

Formanden, Erik Jørgensen har modtaget en henvendelse fra to gymnastikpiger, Aase Joost og Birthe Thornberg om muligheden for oprettelse af en gymnastikafdeling i Avedøre IF.

Dette vedtages på et efterfølgende bestyrelsesmøde i Hovedafdelingen.

 

Gymnastikafdelingen stiftes 5. februar 1979 med Aase Joost som forkvinde og Birthe Thornberg som kasserer.

Der startes med gymnastik for børn og voksne på hhv. Avedøre Skole og Avedøre Gymnasium.

Onsdagsgymnasterne fortsætter under Jens Højlunds ledelse og i regi af Hovedafdelingen – som hidtil.

1.6.8.           Avedøre IF’s Venner

Vennerne kom godt fra start og kunne allerede i sit første leveår sende 3.950 kr. til idrætsforeningens ungdomsafdelinger.

I hele 10-året fra 1970 til 1979 og takket være en enorm indsats hos Vennernes bestyrelse, kunne de sende i alt 82.000 kroner til ungdommen, hvilket blev modtaget med stor glæde. En særdeles rosværdig indsats.

1.6.9.           Økonomi

Økonomien er jævnt god i dette tiår, hvilket nok må tilskrives en stram styring og kontingentforhøjelser.

I 1971 hæves kontingentet for seniorer fra 10 kr. til 15 kr. pr. måned. Allerede i 1972 stiger kontingentet igen, denne gang til 25 kr. pr. måned – en voldsom stigning, som giver nogen uro på generalforsamlingen. Dog får lærlinge og studerende halv pris.

Ved slutningen af Glostrup-epoken i 1973 får Avedøre IF 90 kr. pr. medlem under 20 år – og stadig ingen Interessegrupper.

Det første år under Hvidovre kommunes vinger giver 60 kr. pr. medlem under 25 år, betalt løn til instruktører i de oprettede Interessegrupper samt materialeindkøb (bolde og lign.). Etablering af Interessegrupper skal godkendes af kommunen.

1.7.               1980’erne

Medlemstallet i 1981 var på 509 personer over 25 år og 361 personer under 25 år. Af disse havde fodboldafdelingen 503 medlemmer, håndboldafdelingen 239 medlemmer og gymnastikafdelingen 128 medlemmer.

På samme tidspunkt var befolkningstallet i Avedøre området på 14.400 (april 1982).

Befolkningstallet er nu nået op på det tidligere stipulerede og der konstateres stagnation – også i afdelingernes medlemstilgang.

 

Avedøre IF opnår for første gang i historien, at et førstehold kommer op i Danmarksserien.

Det drejer sig om herrehåndboldholdet, som rykker op i 1981 – i øvrigt efter oprykning i 6 år i træk. Flot skuldret!

 

I forbindelse med sit 25 års jubilæum tilbyder Avedøre Grundejerforening at betale for en årlig pokaluddeling, hvilket accepteres med glæde.

Glæden varer dog kun kort, idet Grundejerforeningen ophører med betalingerne allerede i 1985 – 5 år efter tilsagnet. Foreningen reagerer ikke, trods adskillige henvendelser fra Avedøre IF – særpræget adfærdsmønster. Hovedbestyrelsen vedtager at fortsætte de årlige uddelinger for egen regning.

 

I december 1982 afgår én af Avedøre IF’s trofaste støtter, William Dencker ved døden. Repræsentanter for bestyrelsen deltager i bisættelsen.

 

Med de seneste lovændringer vedrørende afdelingernes selvstændighed, opstår naturligt spørgsmålet om Hovedafdelingens fortsatte eksistens.

Aase Joost, gymnastikafdelingen og Frank Lund, hovedafdelingen påtager sig i 1982 at lave en vurdering af Hovedafdelingens virke og fremtid. Konklusionen er, at Hovedafdelingen bør bestå som en paraplyorganisation som en fællesnævner for Avedøre Idrætsforening udadtil og med få årlige koordinerende møder, hvori deltager afdelingerne og Vennerne.

Desuden fjernes bestemmelserne for Hovedafdelingen om at repræsentere Avedøre IF over for offentlige instanser samt om udgivelse af et medlemsblad.

Lovændringerne vedtages på generalforsamlingen 23. februar 1983.

1.7.1.           Ny omklædningsbygning på Byvej

Den i 1978 besluttede omklædningsbygning har trukket meget i langdrag; især fordi der indløb 2 (to) protester mod opførelsen i et landzoneområde.

Efter sagsbehandling i Planstyrelsen, Landbrugs- og Miljøministerierne, Fredningsstyrelsen og i Hovedstadsrådet fik Hvidovre kommune tilladelse til opførelse af bygningerne mod at arealerne ved Frandsens gartneri blev friholdt til bevarelse af Avedørekilen mellem gartnerarealerne øst og vest for Byvej. En salomonisk løsning til meget stor glæde for idrætten i Avedøre og Hvidovre.

Første etape (Fløj A) til en pris af 7,43 Mkr. indvies af Borgmester Inge Larsen den 3. juni 1981.

    

  Indvielsen i 1981                          Støvlevasken. Bemærk børsterne!

 

Formanden kan på den følgende generalforsamling konstatere, at Avedøre Idrætsforening nu endelig har fået glimrende omklædningsfaciliteter.

Oveni lægges en stor ros til stadionpersonalet for deres prisværdige indsats, som giver Avedøre nogle af de bedste spilleforhold på Sjælland. I dag har vi kun de gode minder tilbage om Henning Machholdts prisværdige indsats.

1.7.2.           HUSET

HUSET er i en meget udsat position, idet der alene på ½ år er begået 5 indbrud. Tyverialarmen, som blev installeret i juni 1980 virker ikke tilstrækkelig præventivt. Bl.a. er det en fordel, hvis den tilkobles uden for åbningstiden.

 

Hvidovre kommunalbestyrelse beslutter i 1983, at der ikke må være morskabsautomater til pengeindkast i lokaler, som benyttes til ungdomsarbejde.

Flippermaskinerne skal herefter nedtages.

De lovændringer, som overdrager driften af HUSET til fodboldafdelingen for en 5-årig periode, godkendes på generalforsamlingen i 1983.

 

Efter Håndboldafdelingen har forladt deres rum i HUSET, ønsker Fodboldafdelingen i januar 1987 at disponere over hele HUSET. Den indgåede 5-års aftale fra 1982/83 skal genforhandles.

1.7.3.           Grusbanerne

Der udfærdiges et fællesbrev fra klubberne EIC, Friheden, Rosenhøj, Lejerbo, Hvidovre KFUM og Avedøre IF til Skole- & Fritidsudvalget om snarest at få bedre lysforhold på begge grusbaner. Sognet var efterhånden blevet støvsuget for førerhunde.

1.7.4.           50-års jubilæum

Reception afholdes 1. april 1982 i HUSET.

Der arrangeres fest for alle afdelinger lørdag den 3. april 1982 med over 200 tilmeldte deltagere.

 

Under festen udnævnes Helge Bagge - på grund af sin helhjertede indsats på adskillige områder for Avedøre Idrætsforening gennem utallige år - til klubbens andet æresmedlem og modtager en æresnål, dvs. klubemblemet forsynet med egeløv.

 

 

 

Desuden laver de enkelte afdelinger også jubilæumsarrangementer, hvor festen ved gadekæret med midnatsfyrværkeri til tonerne af Avedøres slagsang satte prikken over i’et.

Desværre var der på alle festdagene et grusomt regnvejr det meste af tiden, så tilskuerne svigtede i en vis grad. Det betød desværre, at der måtte konstateres store underskud på arrangementerne, størst i Fodboldafdelingen med 12.000 kr. – en slem bet, især da arrangørerne havde lavet en helt enorm arbejdsmæssig og PR-indsats

 

 

1.7.5.           Lederpriser

Årets lederpris for 1987 går til Brian Lyngholm, for en stabil og fremragende indsats for Avedøre IF, Håndboldafdelingen. Brian har trådt sine ”børne- og ungdoms sko” i Avedøre og er senere blevet landskendt som træner for bl.a. Viborg, trænerafløser i Slagelse samt landstræner for kvindelandsholdet.

 

Lederprisen blev stiftet af Avedøre Grundejerforening i forbindelse med deres 25 års jubilæum i 1981. Allerede i 1985 kom grundejerforeningen ind i en betalingskrise, idet de stoppede de årlige betalinger - uden begrundelse og uden at svare på Avedøre IF’s rykkere og forespørgsler.

Hovedafdelingen besluttede at fortsætte prisuddelingen for egen regning.

1.7.6.           Avedøre Idrætscenter

Opførelsen af det nye idrætscenter i Avedøre Stationsby forventes færdigt den 1. maj 1983.

1.7.7.           Idrætsbladet

Idrætsbladet udkommer 6 gange om året med velvillig bistand fra Teddy Christensen og Erhvervstrykkeriet i 6.000 eksemplarer pr. gang.

Desværre er det begyndt at knibe med at skaffe annoncører, da disse også hjemsøges af mange andre foreninger, som ønsker støtte.

Det betyder, at bladet giver underskud, som hidtil er blevet dækket af overskuddet fra HUSET’s drift.

Efter at HUSET er overdraget til Fodboldafdelingen er denne mulighed begrænset.

Neddrosling til at bladet kun udkommer 2 gange pr. år eller lukning drøftes i hovedbestyrelsen. Af flere årsager droppes alternativet med to udgivelser pr. år.

Fodboldafdelingen tilbyder (hårdt presset) at de betaler for blad nummer 70 i august 1982 – herefter går bladet ind efter 15 års flot informationsvirksomhed i hele Avedøre området, men som tiden desværre var løbet fra.

Underskuddet for augustnummeret blev på 5.785 kr.

 

Fremover må afdelingerne selv sørge for information til medlemmerne.

1.7.8.           Avedøre IF’s Venner

Poul Skjødt Petersen bliver formand for Vennerne primo 1983. Han og bestyrelsen fortsætter den store bølge af overskud, som gives til ungdomsafdelingerne.

Bestyrelsen fortsætter med den flotte arbejdsindsats, hvilket resulterer i overdragelse af i alt 253.000 kr for perioden fra 1980 til 1987.

Indsatsen har desværre tæret så meget på kræfterne, at bestyrelsen ønsker afløsning på posterne.

Efter mange anstrengelser for at finde nye medlemmer og flere ekstraordinære generalforsamlinger, lykkes det at få Aase Joost, Jan Gärtner samt flere fra afdelingerne til at træde ind og fortsætte arbejdet med bankospillene.

1.7.9.           Økonomi

1980’erne udviklede sig rent økonomisk til et sørgeligt årti.

Ud over de ovennævnte trakasserier meddelte kommunen, at medlemstilskuddene sænkes fra 100 kr. til 90,70 og at lokaletilskud sænkes fra 80 % til 75 %.

Det bliver svært, at give de unge medlemmer udfordringer og oplevelser med en anstrengt økonomi.

1.8.               1990’erne

Det besluttes ikke at holde reception og byfest i anledning af foreningens 60-års jubilæum i 1992.

Der afholdes en jubilæumsfest for alle medlemmer den 3. oktober 1992 i Holmegårdsskolens festsal.

Under festen udnævnes Karen og Jens Højlund, Leif Nielsen samt Erik Jørgensen til æresmedlemmer i Avedøre IF for deres enorme arbejdsindsats gennem mange år. (Erik Jørgensen var på et tidligere tidspunkt udnævnt til æresmedlem i Fodboldafdelingen).

 

 

 

 

Karen, Jens og Leif

I 1995 træder Hovedkassereren, Jens Højlund tilbage efter ca. 27 års tro tjeneste. Leif Nielsen vælges som ny Hovedkasserer.

 

Én af Avedøre Idrætsforenings meget store støtter, Jens Karl Højlund, afgik ved døden den 19. januar 1999 i en alder af 76 år.

1.8.1.           Lovrevision,mm.

I 1996 nedsættes et udvalg til lovrevision (igen), herunder revurdering af af Hovedafdelingens fremtid og eventuelle nedlæggelse. Udvalget består af:

Steen Højlund, Hovedafdelingen, Jan Gärtner, Fodboldafdelingen, Grethe Vestergaard, Gymnastikafdelingen og Aase Joost, Square Dance.

Konklusionen på udvalgets drøftelser var, at flertallet gik ind for Hovedafdelingens bevarelse med fremtidsorienterede opgaver og generelle aktiviteter for idrætten i Avedøre, herunder kommende byggeplaner mv. på idrætsområdet.

De tilhørende tilpasninger af lovene blev godkendt på de respektive afdelingers generalforsamlinger i 2000 og sidst på Hovedafdelingens generalforsamling den 10. april 2000.

1.8.2.           Avedøre Idrætsforening, Square Dance

Square Dance, som er en ny disciplin og afdeling i Avedøre, oprettes den 1. september 1993 ved en stiftende generalforsamling den 14. september 1993.

Aase Joost vælges som formand og Birthe Thornberg som kasserer.

Afdelingen mønstrer fra starten ca. 60 medlemmer.

1.8.3.           Vennerne

Trods lederkrisen i slutningen af 1980’erne fortsatte Vennerne med at tjene penge til ungdomsarbejdet – selv om den hårde konkurrence fra andre banko arrangementer mindskede fortjenesten.

I starten leverede alle tre afdelinger mandskab til arbejdet med afviklingen af bankospillene.

Efter dannelsen af Square Dance trådte Aase Joost og den anden repræsentant fra Gymnastikafdelingen ud, hvorefter Fodbold- og Håndboldafdelingerne fortsatte indtil 1995/96, hvor Håndboldafdelingen trak sig ud og Fodboldafdelingen fortsætter alene Vennernes aktiviteter.

1.8.4.           Leder- og hæderspriser

Lederprisen, som oprindeligt blev stiftet af Avedøre Grundejerforening og som Hovedafdelingen har betalt til siden 1985, droppes fra og med 1996 af økonomiske årsager.

Hædersprisen, som blev indstiftet af Idrætsforeningen i 1971, opretholdes til uddeling hvert år.

1.9.               2000 – 2007

Som nævnt godkendte afdelingerne de nye love i 2000. På Hovedafdelingens generalforsamling ønskedes en enkelt ændring, som skal forhindre, at en afdeling ved et ”kup” kan tilrane sig magten på en generalforsamling. Ændringen blev vedtaget.

Frank Lund træder tilbage i 2004 efter 20 år som formand og yderligere 7 år i Hovedbestyrelsen.

Steen Højlund indvilliger i, at overtage formandsposten for ét år, hvorefter en anden skal findes. Frank Lund overtog næstformandsposten, ligeledes for ét år.

Erik Petersen, som var fratrådt som formand for Fodboldafdelingen i 2004, indvilligede i, at overtage posten som formand fra 2005, hvor han blev valgt på generalforsamlingen. Alex Andersen valgtes som næstformand.

Herefter var der nye kræfter på banen til at arrangere 75-års jubilæet i 2007.

1.9.1.           75-års jubilæum

Jubilæet indledtes med en reception i HUSET den 30. marts 2007.

Fodboldafdelingen koordinerer en jubilæumsweekend den 9-10. juni 2007 på Avedøre Stadion.

Håndboldafdelingen koordinerer en festmiddag i Medborgerhuset den 8. september 2007.

Hovedafdelingen giver interview til Hvidovre Avis i marts/april samt for udgivelse af et jubilæumsskrift.

1.10.           Eliten kontra bredden

En stor del af dette skrift har været fokuseret om førsteholdet og deres skiftende meriter.

Det skal ikke glemmes, at breddeidrætten også trives i foreningen, hvilket dette billede er et storslået eksempel på. 

Forrest til højre sidder Henning ”Tintin” Petersen; han er med på dispensation, da han tilhører en anden vægtklasse. 

Også ældreidrætten pusles der om.

Billedet er fra midten af 1990’erne, men mange af spillerne ”are still going strong”.

Nu huserer de i Masters turneringen, hvor holdet kun spiller topkampe – hvert år