Vedtægter

Love for Avedøre Idrætsforening Hovedafdelingen

 • 1. Navn og formål

 Foreningens navn er Avedøre Idrætsforening Hovedafdelingen – sædvanligvis kaldet Avedøre IF Hovedafdelingen. Hovedafdelingen består af de til enhver tid oprettede afdelinger af Avedøre Idrætsforening – sædvanligvis kaldet Avedøre IF Xafdelingen og deres støtteforeninger, og Hovedafdelingens egne passive medlemmer.

Hovedafdelingens har følgende formål:

 1. At repræsentere Avedøre IF på fælles overordnet niveau samt i særlige tilfælde.
 2. I hovedbestyrelsen at udveksle erfaringer og ideer på det sportslige område, samt at harmonisere særlige aktiviteter i afdelingerne.
 3. At tilsigte, at hovedbestyrelsen – for at knytte afdelingernes voksne medlemmer tættere til klubben og hinanden – afholder eksempelvis 5 års fødselsdagsarrangementer.

 Hovedafdelingen og de til enhver tid tilknyttede afdelinger drives som selvstændige foreninger, med selvstændigt lovgrundlag og er ikke indbyrdes økonomisk ansvarlige.

 • 2. Generalforsamling

Generalforsamlingen er Hovedafdelingens øverste myndighed og afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges den. Når flertallet ikke forlanger anden afstemningsmåde, anvendes håndsoprækning. Ved stemmelighed bortfalder forslag. Til vedtagelse af nye love eller ændringer i bestående love kræves dog 3/4 af de afgivne stemmer.

På generalforsamlingen har alle afdelingernes aktive og passive medlemmer, og Hovedafdelingens passive medlemmer, over 16 år stemmeret, forudsat at de ikke står i kontingentrestance, og i øvrigt er stemmeberettigede iflg. den pågældende afdelings love. Passive medlemmer har dog ikke stemmeret til bestyrelsesvalg. Nye afdelinger kan optages ved almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved lokal annoncering eller direkte skriftlig indkaldelse, og er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer. Kun medlemmer der er mødt personligt frem har stemmeret.

 • 3. Dagsorden

Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg:
 • Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges for 2 år ad gangen, således at formand og sekretær vælges i lige årstal og næstformand og kasserer i ulige årstal.
 • bestyrelsessuppleant, der i tilfælde af varigt forfald fra formand, næstformand, kasserer eller sekretær træder ind i hovedbestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
 • 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, der vælges for 1 år ad gangen.
 1. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 • 4. Hovedbestyrelsen

Avedøre IF Hovedafdelingen ledes af en hovedbestyrelse, der består af de på generalforsamlingen valgte: formand, næstformand, kasserer og sekretær samt formanden eller dennes suppleant for hver afdeling. De 4 første kan hentes uden for afdelingerne.

Formanden leder hovedafdelingens anliggender i forening med hovedbestyrelsen. Han handler alene i presserende sager, som han herefter redegør for på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

Under formandens forfald træder næstformanden i hans sted. Bestyrelsen fører protokol over hovedbestyrelsens møder og sender referat til hovedbestyrelsesmedlemmerne. Referatet godkendes på efterfølgende møde af hovedbestyrelsen og danner fuldgyldigt bevis på de førte forhandlinger.

Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hovedbestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst en gang om året.

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

En ekstraordinær generalforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen eller en afdelingsbestyrelse begærer det, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder hovedbestyrelsen derom med angivelse af forhandlingsemne.

 • 6. Økonomien

Kassereren skal føre et specificeret regnskab over hovedkassens indtægter og udgifter.

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. Regnskabet skal i skriftlig og revideret stand fremlægges på den ordinære generalforsamling tillige med status over hovedkassens aktiver og passiver.

 • 7. Kontingent

Kontingent til Avedøre IFs hovedafdeling – såvel fra afdelingerne som passive medlemmer – fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra hovedbestyrelsen og betales efter nærmere fastsat termin.

 • 8. Klublokaler

I det omfang foreningen stilles klublokaler vederlagsfrit til rådighed til fællesbrug for Avedøre IFs afdelinger skal disse være til afdelingernes disposition efter nærmere regler, fastsat af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen afgør, om eventuel drift/indtægter/udgifter i forbindelse med sådanne lokaler skal være fællesanliggende, eller om en enkelt afdeling for kortere eller længere tid skal stå for det. Opsigelse skal ske med mindst 5 års varsel, medmindre misligholdelse foreligger. Separat regnskab for sådanne lokaler skal føres og fremlægges for hovedbestyrelsen på forlangende.

 • 9. Opløsning

Bestemmelse om Avedøre IF Hovedafdelingens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres 3/4 af de afgivne stemmer til gyldig beslutning om opløsning. Såfremt et tilstrækkeligt antal mennesker ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig med nævnte kvalificerede majoritet uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Dog kan opløsning ikke finde sted, såfremt blot én af Avedøre IFs afdelinger er imod denne.

Ved opløsning af Avedøre IF Hovedafdelingen fordeles foreningens aktiver blandt afdelingerne i forhold til antallet af deres aktive medlemmer.

 • 10. Afdelingernes forhold

Afdelingerne drives som selvstændige foreninger og vedtager selv deres lovgrundlag. Dog stilles der følgende minimumskrav til afdelingerne.

 Pkt. 1 Navn og formål

Afdelingens love skal angive følgende formålsparagraf: Foreningens navn er Avedøre Idrætsforening X-afdelingen.  Det er foreningens formål at samle aktive og passive idrætsinteresserede for, gennem aktiv idrætsudøvelse, at virke for en sund udvikling af (idrætsgrenen) og for, gennem påvirkning af passive medlemmer, der ønsker at støtte foreningen, at arbejde for øget interesse for idrætsarbejdet i Avedøre-området.

Avedøre Idrætsforening X-afdelingen er medlem af Avedøre Idrætsforening Hovedafdelingen og alle dens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter Hovedafdelingens love og bestemmelser.

 Pkt. 2 Medlemmers optagelse

Afdelingens love skal fastsætte regler for medlemsoptagelse, kontingentbetaling, evt. kontingentfrie medlemmer, eksklusion og karantæne. Såfremt afdelingen har medlemmer (spillere) på kontrakt skal lovene også indeholde regler for disse medlemmer.

 Pkt. 3 Generalforsamling m.v.

Lovene skal indeholde bestemmelser om generalforsamlingens indkaldelse, dagsorden, bestyrelsens sammensætning og valgperiode(r), lovændringer, generalforsamlingens beslutningsdygtighed, samt regler for medlemmernes indgivelse af forslag til generalforsamlingen. Desuden skal det fastsættes hvem der har stemmeret på generalforsamlingen. Endelig skal der være regler for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og regler for afdelingens opløsning.

Pkt. 4 Afdelingernes virke

Afdelingernes skal drives i overensstemmelse med god dansk foreningsskik og i overensstemmelse med formålsparagraffen. Såfremt en afdeling starter tiltag der berører eller griber ind på en anden afdelings virkeområde, skal denne afdelings bestyrelse straks kontaktes så uoverensstemmelser undgåes. Evt. kan formanden for Hovedforeningen, eller en af hovedbestyrelsen udpeget person indkaldes som mægler. Hvor det er hensigtsmæssigt skal afdelingerne samarbejde til fælles bedste.

Pkt. 5 Afdelingernes udtræden af Avedøre IF Hovedafdelingen

En afdeling kan vælge at melde sig ud af Avedøre IF Hovedforeningen. Det kræver dog en ændring af formålsparagraffen i afdelingens love, jfr. Pkt. 1 ovenfor. Såfremt en afdeling melder sig ud mister den retten til at benytte Avedøre Idrætsforenings navn. Desuden mister afdelingen sin ret til andel i Hovedafdelingens aktiver og fremtidige indtægter.

 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. november 1972, rettet den 19. april 1978, den 28. februar 1980, den 23. februar 1982 og den xx februar 1999.